Enter your keyword

post

Yeni Nesil Tütün Mamülü

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :18723479-153.16

Konu :Yeni Nesil Tütün Mamülü

03.05.2019 / 43989855

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, 2017’nin ikinci yarısında piyasaya “Heets” olarak bilinen ve tütünü yakmak suretiyle değil, bir cihazla 350°C dereceye kadar ısıtmak suretiyle ve duman çıkarmadan içilebilen yeni nesil sigaranın satışa çıkarıldığı, söz konusu sigaranın bahsi geçen özelliğinden dolayı muafiyet uygulanıp uygulanmayacağı konusunda özellikle yurtdışı uçakların yolcularında bu eşyalardan dolayı sıkıntılar yaşandığı anlaşılmakta, farklı uygulamaların önüne geçilebilmesi için bahse konu sigaranın yolcu beraberi eşya kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin talimata bağlanması istenilmektedir.

Konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığından alınan ve bir örneği ekte gönderilen 30/04/2019 tarih ve E.1366338 sayılı yazıda; hakkında, 4733 sayılı Kanunda sigara ve diğer tütün mamullerinde olduğu gibi asgari üretim şartlarını, iç ve dış ticaretini düzenleyen bir hüküm yer almayan ya da puro ve sigarillo kategorisinde olduğu gibi ithalat ve piyasaya arzını düzenleyen bir Karar bulunmayan “ısıtılan tütün mamulü”nün Türkiye’de üretimi, ithalatı ve iç piyasaya arzının mümkün bulunmadığı,

Söz konusu “ısıtılan tütün mamulü”nün, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ek-9 listesinin (A) bölümünde yer alan tütün ve tütün ürünleri arasında yer almadığı, dolayısıyla yolcu beraberinde muafen getirilmesinin mümkün olmadığının değerlendirildiği, belirtilmektedir.

Bu kapsamda, “ısıtılan tütün mamulü”nün yolcu beraberinde muafen getirilmesi mümkün bulunmadığından, gümrük idarelerince bu doğrultuda işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür