Enter your keyword

post

Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 18/11/2019 tarih ve 49550147 sayılı yazıda;“ Bilindiği üzere, tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi düzenlenmesi esnasında uyulacak esaslar, İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirlenmiştir.Bu kapsamda, 2016/1 sayılı Genelge’ de 18/11/2019 tarihinde yapılan değişiklik uyarınca mezkur Genelge’nin 7’nci maddesinin birinci fıkrasına 13 no’ lu paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki 14 no’ lu paragraf ilave edilmiştir.14)

Kuru Fasulye Konserve kuru fasulye ihracatı öngören DİİB’ ler kapsamında; Döviz kullanım oranının %80’i aşmaması, üretim aşamasında herhangi bir fire öngörülmemesi, ithal edilen ürünün ihraç edilen ürün bünyesinde yer aldığına dair ayniyatın yapılması, dahilde işleme izin belgesi üzerine ekspertiz şartının ilave edilmesi, İşbu Genelge’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, “1 Mayıs -31 Ekim” tarihleri arasında ithalat yapılmaması (İhracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının gerçekleştirildiği orana tekabül eden miktarda bu dönemde de ithalat yapılabilir. kaydıyla kuru fasulye ithalatı yapılabilir.” denilmektedir