Enter your keyword

post

İhracat Yüklemelerinde Devlet Navlun Desteği Hk.

Hava yolu navlun desteği açıklanmıştır.

Desteklenen Sektörler:

Destek Kapsamındaki Ürün grup listesi ektedir. Gerekli Evrakları indirmek için tıklayınız.

Desteklenen Firma:

Türkiye’de yerleşik olup bu Karar kapsamında desteklenen sektörlerde hava kargo taşımacılığı ile ihracat gerçekleştirdiğini tevsik eden ihracatçı/imalatçı firmalar.

Hava kargo taşıma giderlerinin desteklenmesi Desteklenen sektörlerde aşağıda yer alan tabloda belirtilen ülkelere hava kargo taşımacılığı ile ihracat gerçekleştirilmesi halinde aynı tabloda belirtilen tutarlarda destek sağlanır.

GRUP NO

 

BÖLGE/ÜLKE DESTEK TUTARI SEKTÖRLER
1 Avrupa Ülkeleri 8.500 Türk Lirası/Ton Desteklenen Sektörler
2 Afrika Ülkeleri 15.000 Türk Lirası/Ton Desteklenen Sektörler
3 Amerika Kıtası Ülkeleri 19.000 Türk Lirası/Ton Desteklenen Sektörler
4 Ortadoğu Ülkeleri 9.900 Türk Lirası/Ton Desteklenen Sektörler
5 Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri 8.600 Türk Lirası/Ton Desteklenen Sektörler
6 Asya-Pasifik Ülkeleri 15.000 Türk Lirası/To Desteklenen Sektörler

Destek Başvuruları için son tari, beyanname intaç tarihinden itibaren en geç 3 aydır.

Ödeme esasları :

(1) Bu Karar kapsamındaki firmaların hava kargo taşımacılığı destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için ihracatın gerçekleştirildiğinin tevsik edilmesi gerekir.

(2) Destek başvurularını sonuçlandırmaya yönelik olarak istenecek bilgi, belge ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça düzenlenecek Genelge ile belirlenir.

(3) Bu Karar kapsamındaki destek ödemesinden yararlanacak olan ihracatçı firmalar hak ediş tutarlarını imalatçı firmaya temlik edebilir.

(4) Bu Karar uyarınca sağlanan azami destek tutarı, destek kapsamında yapılacak ihracat değerinin %20’sini geçemez.

(5) Bu Karar kapsamında gerçekleştirilen ihracata teslim şekline bakılmaksızın destek sağlanır.

 SÜRE :

1/5/2020-30/6/2020 tarihleri arasında yapılan ihracata, hava kargo taşımacılığı desteği sağlanır.

Destek Başvuruları için son tarih, beyanname intaç tarihinden itibaren en geç 3 aydır.

Destek Ödemesi Başvurusu için Gerekli Belgeler:

 • Başvuru dilekçesi (Destek talebinde bulunan firmaya ait Banka Adı, Şube, TL IBAN Numarası bilgisini ve hazırlayan kişinin iletişim bilgilerini içermeli)
 • Son tarihli Ticaret Sicil Gazetesi, (bir defaya mahsus)
 • İmza Sirküleri, (bir defaya mahsus)
 • Taahhütname (Ek-2), (bir defaya mahsus) ekte,
 • Gümrük İhracat Beyannamesi çıktısı veya fotokopisi, (Türkiye’deki Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren firmalar için Serbest Bölge İşlem Formu ile Transit Beyannamesi veya Transit Refakat Belgesi (MRN Kodlu))
 • Beyanname kapanış tarihini gösterir https://uygulama.gtb.gov.tr/beyannamesorgulama/ adresinden yapılacak sorgulamanın ekran görüntüsüne ait çıktı,
 • Havayolu Konşimentosu (Fotokopi olabilir.)
 • İhracatçı Birliği 2020 yılı üyelik aidat makbuzu örneği ve immib.org.tr adresinde online işlemlerden vergi numarası ile yapılan üyelik bilgi ve borç sorgulama çıktısı,

Beyannamede Dikkat Edilecek Hususlar:

 • Beyannamenin 17. Hanesindeki gideceği ülke, yukarıdaki ülke gruplarında yer alanlardan biri olmalıdır.
 • Beyannamenin 25. Hanesi (Sınırdaki Taşıma Şekli) 40 kodlu havayolu ile taşıma olmalıdır.
 • İhraç ürünü,  ülkemiz TR menşeli olmalıdır. (Beyannamenin 34. Hanesindeki menşe kodu Türkiye (052) olmalı)
 • Destek ödemesi ihracatçı firmaya yapılır. İhracatçı firma destek hak edişini imalatçı firmaya devredebilir. Destek ödemesini imalatçı firmanın alabilmesi için; firma kendi unvanı ve banka (IBAN)bilgilerinin yer aldığı başvuru dilekçesi ve yukarıda sayılan diğer Gerekli Belgelerin yanı sıra, ihracatı yapan dış ticaret firmasının hak edişini imalatçı firmaya devrettiğini belirten Ek-4-a ve ^k-4b ile birlikte ger iki şirketin imza sirkülerini de ibraz ederek başvuru yapabilir.

Gerekli Evrakları indirmek için tıklayınız.