Enter your keyword

post

Eşdeğer Eşya Kısıtlaması

Sayın Yetkili,

İhracat Genel Müdürlüğü’nün, Eşdeğer Eşya Kısıtlaması hakkında 30.11.2020 tarih ve 31429883 sayılı yazısı  ve kısıtlamaya tabii olan eşyaları içeren liste ektedir. Genel Müdürlük yazısı gereğ;

  1. Ticaret politikası önlemlerine tabi olan ve aynı zamanda ithalatında ilave gümrük vergisi tahsil edilen ekteki excel listede yer alan eşyaların;

-01/12/2020 tarihinden sonra düzenlenecek dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesin de eşdeğer eşya olarak yer almasına izin verilmemesi,

-01/12/2020 tarihinden sonra gerçekleştirilecek revize işlemleriyle dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesine eşdeğer eşya olarak eklenmesine izin verilmemesi uygun görülmüştür.

  1. Müteakip dönemde ekli excel listeye ilave edilecek ticaret politikası önlemlerine tabi olan ve aynı zamanda ithalatında ilave gümrük vergisi tahsil edilen eşyaların;

– Eşyanın listeye ilave edildiği tarihten sonra düzenlenecek dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesinde eşdeğer eşya olarak yer almasına izin verilmemesi,

– Eşyanın listeye ilave edildiği tarihten sonra gerçekleştirilecek revize işlemleriyle dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesine eşdeğer eşya olarak eklenmesine izin verilmemesi,  Bakanlık Makamının onayı ile İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülmüştür.

Bu çerçevede, ticaret politikası önlemlerine tabi olan ve aynı zamanda ithalatında ilave gümrük vergisi tahsil edilen ürünleri içeren  ekli excel listede yer alan eşyaların; 1/12/2020 tarihinden sonra belge revize işlemleriyle dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesine eşdeğer eşya olarak eklenmek istenmesi halinde, kısıtlamaya tabi eşya eğer önceden belge ithalat listesinde yer almıyorsa “110 no.lu özel şartın”  ile belgeye eklenecektir. İlgili özel şart açıklaması aşağıdadır.

 110 NO.LU ÖZEL ŞART: İşbu belge kapsamında, eşdeğer eşya olarak {…} ithalatı yapılamaz. İthalatın eşdeğer eşya olarak yapılması halinde belge sahibi firma adına (bu firmanın başka bir firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil) düzenlenmiş ve düzenlenecek belgeler kapsamında, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 ay süre ile indirimli teminat uygulanmaz.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı    :  E-31429883-451.01

Konu  :  Eşdeğer Eşya Kısıtlaması

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği  üzere,  mer’i  Dahilde  İşleme  Rejimi  Tebliği’nin  6  ncı  maddesinin  ikinci fıkrası uyarınca Bakanlığımız (İhracat Genel Müdürlüğü) dahilde işleme rejimi kapsamında eşdeğer  eşyanın  kullanımına  süresiz  veya  dönemsel  olarak  yasaklama  veya  kısıtlama getirmeye yetkili kılınmıştır.

Bu  çerçevede,  ticaret  politikası  önlemlerine  tabi  olan  ve  ithalatında  ilave  gümrük vergisi tatbik edilen ürün gruplarında mevcut önlem ve vergilerin etkinliğinin sağlanması ve bu ürünlerin tedarikinin yerli üretime yönlendirilebilmesini teminen;

  1. a) Ticaret politikası önlemlerine tabi olan ve aynı zamanda ithalatında ilave gümrük vergisi tahsil edilen ekteki listede yer alan eşyanın;

-01/12/2020 tarihinden sonra düzenlenecek dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesinde eşdeğer eşya olarak yer almasına izin verilmemesi,

-01/12/2020 tarihinden sonra gerçekleştirilecek revize işlemleriyle dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesine eşdeğer eşya olarak eklenmesine izin verilmemesi hususları ile

  1. b) Müteakip dönemde bu listeye ilave edilecek ticaret politikası önlemlerine tabi olan ve aynı zamanda ithalatında ilave gümrük vergisi tahsil edilen eşyanın;

–  Eşyanın  listeye  ilave  edildiği  tarihten  sonra  düzenlenecek  dahilde  işleme  izin belgelerinin ithalat listesinde eşdeğer eşya olarak yer almasına izin verilmemesi,

-Eşyanın listeye ilave edildiği tarihten sonra gerçekleştirilecek revize işlemleriyle dahilde  işleme  izin  belgelerinin  ithalat  listesine  eşdeğer  eşya  olarak  eklenmesine  izin verilmemesi  hususları  Bakanlık  Makamının  tensipleri  dahilinde  Genel  Müdürlüğümüz tarafından uygun görülmüştür.

Bakanlığımızca  uygulanan  ticaret  politikası  önlemleri  münhasıran  12’li  bazda  bir GTİP altında yer alan eşyaya yönelik olabileceği gibi, bazı durumlarda ise 4’lü, 6’lı, 8’li bazda Gümrük Tarife Pozisyonunun altında yer alan tüm eşyayı kapsayabilmektedir. Ticaret politikası önlemlerine tabi olan ve aynı zamanda ithalatında ilave gümrük vergisi tahsil edilen ürünlerin gümrük tarife pozisyonları ilişikteki listede yer almaktadır.

Bu çerçevede, ticaret politikası önlemlerine tabi olan ve aynı zamanda ithalatında ilave gümrük vergisi tahsil edilen ürünleri içeren ekli listede yer alan eşyanın 1/12/2020 tarihinden sonra belge revize işlemleriyle dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesine eşdeğer eşya olarak eklenmek istenmesi halinde, kısıtlamaya tabi eşya eğer önceden belge ithalat listesinde yer almıyorsa “110 no.lu özel şartın” belgeye eklenmesi gerekmektedir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Ö. Volkan AĞAR Bakan a.

Genel Müdür