Enter your keyword

post

Dahilde İşleme Rejimine Dair Ek Süre Müracaatı

Ticaret Bakanlığı’nin 25/01/2019 tarihli yazıda, “Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (İhracat:2019/1)” 22 Ocak 2019 tarihli ve 30663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve mezkur Tebliğ değişikliği ile; değişikliğin yayımı tarihinden önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, 3 ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre imkanı tanınmakta olduğu belirtilmektedir.

Aynı yazıda; sektörel veya ülkesel bazlı yaşanan özel durumlar nedeniyle zaman zaman ek süre düzenlemelerinin yürürlüğe girdiği, söz konusu düzenlemelerin istisnai hallerde yapılmakta olduğu, esas olan, mevzuatla önceden belirlenmiş ek süre düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, firmaların belge orijinal süresi içerisinde taahhütlerini bu kabil geçici ek süre düzenlemelerine ihtiyaç duymadan ve bu kabil bir beklentiye girmeden yerine getirmelerinin gerekmekte olduğu belirtilmektedir.

Bu bağlamda, dahilde işleme rejiminden faydalanan firmaların dahilde işleme izin belgelerinde/izinlerinde kayıtlı kurallara önceden belirlenmiş süreler içerisinde riayet etmek üzere gerekli her türlü tedbiri almaları, ülke ihracatına katkı noktasında dahilde işleme rejiminin amacının hasıl olması açısından büyük önem arz ettiği vurgulanmaktadır.